Lectio Vigtige datoer

Værdigrundlag

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • at elevernes skolearbejde er fagligt sammenhængende og koordineret
 • undervisningen, som er åben over for den enkelte elevs behov
 • løbende evaluering af undervisningens kvalitet
 • fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde
 • at udvikle lærerstabens høje faglige og pædagogiske kvalifikationer gennem efteruddannelse
Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • tæt kontakt mellem de elever og det personale, som har deres daglige virke på skolen
 • omgangsformer, der bærer præg af åbenhed, tillid og tolerance
 • elevernes medbestemmelse
 • en udviklet bevidsthed om det sociale samspils betydning i klasse og på hold
 • en stadig interesse for og et stadigt engagement i den enkelte elevs udvikling og fremtidsplaner
 • at eleverne også efter studentereksamen kan modtage råd og vejledning fra skolen 
Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • at udvikle eleverne som demokratiske individer
 • at eleverne udvikler sig gennem deltagelse i diskussion og debat – såvel i klassen som i større sammenhænge
 • at give eleverne indflydelse på deres egen dagligdag på skolen og derigennem styrke deres evne til at deltage i et fagligt og menneskeligt forpligtende fællesskab
 • en god og åben kommunikation på skolen
 • at være en idémæssigt rummelig skole, hvor forskellige holdninger i gensidig frugtbarhed kan trives side om side
 • samarbejde med skolens bestyrelse om de overordnede retningslinjer for skolens drift
Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • en fri og åben udfoldelse af en mangfoldighed af aktiviteter, der aktivt involverer skolens elever
 • at aktiviteter og arrangementer (f.eks. faste rammer for modtagelse af nye elever, sidste skoledag, dimission, kontakt til tidligere elever gennem foreningen Nordfyns Gymnasiums Venner, forældrestudiekredse), som viser sig værdifulde, kan indtage plads som faste holdepunkter i skolens liv
Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • at være en skole med tidssvarende og funktionelle rammer om et menneskeligt fællesskab
 • i kraft af sin frie og smukke beliggenhed at give eleverne gode muligheder for fysisk udfoldelse
 • at eleverne har mulighed for selv at præge deres daglige miljø gennem deltagelse i klasseværelsernes udsmykning og indretning
 • at eleverne i praksis oplever et medansvar for, at skolen holdes ren og pæn
 • en stadig opmærksomhed over for skolens indre miljø – herunder dens udsmykning
 • systematisk vedligeholdelse og fornyelse af bygninger og inventar
 • en stadig udvikling i retning af en mere miljø- og energirigtig skoledrift.

Skolen er handicapvenlig. Vi har elevator, handicaptoiletter og ingen dørtrin.

Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • at styrke og udvikle elevernes kreative evner gennem aktiviteter, der betoner de kreative elementer i alle fag
 • at skabe gode fysiske og pædagogiske rammer for arbejdet med kreativt eksperimentelle aktiviteter
 • at eleverne udfører eksperimenter, der udfolder naturvidenskabens kreativitet og viser dens anvendelse i samfundet omkring os
 • at give eleverne gode muligheder for at kunne samles om større, udadvendte, kreative aktiviteter, f.eks. udstillinger, koncerter, drama og musicals
 • den frivillige undervisning – herunder studiekredse
Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • internationalt perspektiv i undervisningen
 • arbejde med fremmedsproget undervisningsmateriale i mange fag
 • studierejser og udvekslingsrejser for elever og lærere, bl.a. gennem kontakt til venskabsskoler i udlandet
 • udenlandske gæsteelever og gæstelærere
 • at give hjælp til elever, som ønsker ophold i andre lande efter studentereksamen
Nordfyns Gymnasium lægger vægt på:
 • at være kendt som en skole i det lokale samfund, bl.a. gennem tæt og fast samarbejde med de lokale folkeskoler og disses lærere
 • at være aktiv i det lokale kulturelle liv
 • at arbejde tæt sammen med kommuner og lokale virksomheder
 • stille sine pædagogisk og bygningsmæssige ressourcer til rådighed for det lokale samfund