Lectio Vigtige datoer

Studie-og ordensregler

Om studie- og ordensregler

Ordensreglerne knytter sig til Gymnasielovens kapitel 5 og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser
BEK nr. 1338 af 09/12/2019.

Præambel
Nordfyns Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange. Den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar, materiel og miljø.

Der skal udvises respekt for og åbenhed omkring undervisningen, så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage konstruktivt ikke begrænses.

Ingen person på Nordfyns Gymnasium må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende, truende eller krænkende behandling.

Rektor er den overordnede myndighed i alle afgørelser efter disse bestemmelser og træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens ordensregler.

Ordensreglerne gælder med virkning fra 8. juni 2021
Rektor Kurt René Eriksen

Ifølge Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1338 af 09/12/2019) har eleverne pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, herunder

1) Fremmøde til undervisningen
2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, som er selvstændigt udarbejdet
3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og eksamen
4) Deltagelse i ekskursioner
5) Deltagelse i anden forlagt/omlagt undervisning.

Da der er mødepligt i gymnasiet og pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, kan elever kun være fraværende ved sygdom eller af anden tvingende grund. For at dokumentere deres fravær, skal eleverne altid angive årsagen til deres fravær i Lectio.

En elev skal være studieaktiv for at kunne modtage SU.

Elevernes tilstedeværelse registreres af skolen, idet den enkelte lærer taster fravær hvert modul. En elevs fravær beregnes i procent af antal afholdte moduler, og i Lectio kan eleven se sin forsømmelsesprocent.

Skolen kan ikke give en elev fri fra undervisningen, men hvis man alligevel ønsker at holde fri nogle dage, f.eks. af familiemæssige grunde, skal dette på forhånd drøftes med rektor, således at skolen kender baggrunden for fraværet. 

I nogle tilfælde kan en elev være fraværende fra undervisningen pga. anden skoleaktivitet f.eks. elevrådsarbejde eller ekskursion. Dette fravær godskrives af skolen og tæller dermed ikke som forsømmelse, men som undervisning.

Eleverne bør selv føre regnskab med deres forsømmelser og løbende kontrollere deres forsømmelsesprocent i Lectio.

I tilfælde af at en elev bliver bedt om lægelig dokumentation for sit fravær, afholdes evt. udgifter i denne forbindelse af eleven og ikke af skolen.

Procedurer og sanktioner i forbindelse med fravær
Fraværsprocenten for et skoleår må ikke overstige 7%.

Vi følger løbende fraværet fra skolestart til optællingstidspunktet (opgjort) og for de seneste 4 uger (perioden). På Nordfyns Gymnasium reagerer vi som udgangspunkt på fravær, hvis det er højere end 10-15% (dog mindst 10 moduler) inden for de seneste 4 ugers undervisning, men vi tager naturligvis hensyn til årsagerne til forsømmelserne.

Eleven får den første advarsel i Lectio og kan evt. henvende sig til uddannelseslederen eller studievejlederen for at tale om baggrunden for fraværet. Eleven er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om advarslen i Lectio.

Nedbringes fraværet ikke efterfølgende, vil eleven få en skriftlig advarsel med Digital Post. (Hvis eleven er under 18 år, modtager elevens forældre også advarslen med Digital Post.)

Elever med fravær fra skolestart til optællingstidspunktet (opgjort) over 7 % kan modtage skriftlig advarsel som Digital Post uden forudgående mundtlig varsel.

Hvis en elev fortsat forsømmer skolen efter at have modtaget en skriftlig advarsel, kan eleven overføres til at gå til eksamen på særlige vilkår, dvs. gå til eksamen i alle afsluttende fag.

Fortsat manglende studieaktivitet kan medføre fratagelse af retten til SU.

Ved længerevarende fortsat fravær kan en elev blive selvstuderende eller udmeldes.

Fravær i enkeltfag og manglende aflevering af skriftlige opgaver kan betyde, at tilsvarende sanktioner bliver taget i anvendelse.

Hvis det i forbindelse med skriftlige afleveringer konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet opgaven, regnes denne for ikke afleveret, og eleven skal lave en ny opgave. Sker dette gentagne gange, vil eleven blive bedt om at skrive opgaven på skolen, evt. med vejledning.

Hvis eleven ved den afsluttende fraværsopgørelse i foråret har nedbragt sit fravær fra skolestart til optællingstidspunktet (opgjort) til under 7 % for perioden, kan sanktionen trækkes tilbage.

Læs om skolens fastholdelsesstrategi her

Køretøjer parkeres på de dertil afsatte arealer og på en sådan måde, at anden trafik ikke generes. Bussernes muligheder for at passere rundkørslen og tilkørselsvejen fra Højagervej må ikke hindres.

Udendørs arealer skal holdes ryddelige. Affald af enhver art skal placeres i affaldsbeholdere.

Nordfyns Gymnasium prioriterer sundhed højt og har ekstra opmærksomhed på unges brug af tobak uanset form, da det er sundhedsskadeligt og årsag til mange alvorlige sygdomme og lidelser. Derfor har skolen pr. 1. august 2020 indført tobaksfri skoletid som en udvidelse af den tidligere røgfri skole.

Tobaksfri skoletid betyder, at enhver form for brug af tobak, som rygning, snus, tyggetobak mm. samt E-cigaretter, ikke er tilladt i skoletiden og på skolens område.

Dette gælder for elever, medarbejdere og besøgende på skolen.

Skoletid er bredt defineret og omfatter skoledage i tidsrummet 08.00-16.00 og andre arrangementer på skolen herunder Fredags Café, elevfester, kulturarrangementer mm.

Reglerne for tobaksfri skoletid er en del af skolens Studie- og ordensregler, og overtrædelse kan medføre sanktioner.

Sanktioner følges altid op med tilbud om tobaksstopkurser, individuel støtte og mulighed for indsigelse. Sanktionerne er med stigende alvor: samtale, skriftlig advarsel, bortvisning i op til 10 dage, permanent bortvisning fra skole.

Affald af enhver art skal placeres i affaldsbeholdere. Stole skal skubbes ind under bordene efter endt brug. Musikanlæg må kun benyttes i pauserne. Alle skal tage hensyn til undervisningsaktiviteter i skolens fællesområder. Der er mødepligt til morgensamlinger og fællesarrangementer. Handel, indsamlinger, udstillinger og lignende på skolen kræver tilladelse fra rektor.

Opslagstavlerne kan frit benyttes. Opslag skal forsynes med dato for opsætning og skal tages ned, når de ikke er aktuelle mere. Stadigt gældende opslag må ikke overdækkes eller nedtages. Opslag på murværk, søjler eller døre er ikke tilladt.

Lectio kan benyttes til opslag af mere generel karakter til en veldefineret modtagergruppe.

Der skal mødes rettidigt til undervisningen. Undgå at forlade lokalet, mens der undervises. Mobiltelefoner skal være slukkede eller indstillet på lydløs i forbindelse med undervisning.

Personoplysninger om kammerater og lærere skal behandles med omtanke og respekt jf. GDPR-Elevhåndbogen

Mad og drikke må ikke indtages i undervisningstimerne. Hvis læreren i særlige tilfælde dispenserer herfra, er hold og lærer ansvarlig for afrydning.

Mad og drikke i øvrigt skal indtages i kantinen eller fællesområder. Der er selvafrydningspligt. Det betyder, at kopper, tallerkener, bestik mm. skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug.

Undervisningslokaler skal altid efterlades i ryddelig stand. Stole og borde skal sættes på plads, og affald placeres i affaldsbeholderne. Når et undervisningslokale forlades, skal stolene hænges op under bordene.

Der henvises til de offentliggjorte ordensregler for ovennævnte lokaler.

Der henvises til særligt regelsæt for studierejser og ekskursioner. Eleverne er i øvrigt forpligtet til at følge lærernes anvisninger.

Det er ikke tilladt i undervisningstiden at indtage – eller være påvirket af – alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Dispensation fra det generelle alkoholforbud i forbindelse med festlige arrangementer uden for skolens undervisningstid aftales med rektor.

Nordfyns Gymnasium har tiltrådt de fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier.

Læs rammeaftalen under “Alkoholkodeks” nedenfor.

Fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier. Lokal tilpasning er markeret med fed.

Baggrund
Som led i det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på skolerne, afvikler skolerne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, cafearrangementer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter skolerne gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne. Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på en måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er
nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer

  • Der afvikles et mindre antal fester årligt på skolerne – hos os højst 5 elevfester samt introfest kun for 1g og en gallafest for 3g.
  • Alle fester er lukkede fester. Der er kun adgang for nuværende og tidligere elever.
  • Der er altid personale ved arrangementerne – hos os er det 4-6 lærere, 2-3 pedeller og 1-2 fra ledelsen.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer
  • Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt i dialog med hjemmet.
  • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved fester, hvor forældre deltager, middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.

 

Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studieture
Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor i begrænset omfang

I øvrigt
Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v., så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Aftalen
Alle skoler har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne.
Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse
meddeles skriftligt til initiativgruppen. Rammerne træder i kraft med virkning fra 1. august 2017.

Elever låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen jf. lovgivningen, og som hovedregel skal bøgerne indbindes. I tilfælde af skader på eller manglende aflevering af materialer vil skolen gøre erstatningsansvar gældende.