Studie- og ordensreglerTilføjet den 23 juni 2015 10:34

Ordensreglerne knytter sig til Gymnasielovens kapitel 5 og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1338 af 09/12/2019.

Præambel
Nordfyns Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange. Den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar, materiel og miljø.

Der skal udvises respekt for og åbenhed omkring undervisningen, så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage konstruktivt ikke begrænses.

Ingen person på Nordfyns Gymnasium må udsættes for - eller udsætte andre for - nedværdigende, truende eller krænkende behandling.

Rektor er den overordnede myndighed i alle afgørelser efter disse bestemmelser og træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens ordensregler.

1. Mødepligt
Ifølge Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1338 af 09/12/2019) har eleverne pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, herunder

1) Fremmøde til undervisningen
2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, som er selvstændigt udarbejdet
3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og eksamen
4) Deltagelse i ekskursioner
5) Deltagelse i anden forlagt/omlagt undervisning.

Da der er mødepligt i gymnasiet og pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, kan elever kun være fraværende ved sygdom eller af anden tvingende grund. For at dokumentere deres fravær, skal eleverne altid angive årsagen til deres fravær i Lectio.

En elev skal være studieaktiv for at kunne modtage SU.

Elevernes tilstedeværelse registreres af skolen, idet den enkelte lærer taster fravær i forbindelse med hvert modul. En elevs fravær beregnes i procent af antal afholdte timer, og i Lectio kan eleven se sin forsømmelsesprocent.

Skolen kan ikke give en elev fri fra undervisningen, men hvis man alligevel ønsker at holde fri nogle dage, f.eks. af familiemæssige grunde, skal dette på forhånd drøftes med rektor, således at skolen kender baggrunden for fraværet.

I nogle tilfælde kan en elev være fraværende fra undervisningen pga. anden skoleaktivitet f.eks. elevrådsarbejde eller ekskursion. Dette fravær godskrives af skolen og tæller dermed ikke som forsømmelse, men som undervisning.

Eleverne bør selv føre regnskab med deres forsømmelser og løbende kontrollere deres forsømmelsesprocent i Lectio.

I tilfælde af at en elev bliver bedt om lægelig dokumentation for sit fravær, afholdes evt. udgifter i denne forbindelse af eleven og ikke af skolen.

Procedurer og sanktioner i forbindelse med fravær

Fraværsprocenten for et skoleår må ikke overstige 7%.
Vi følger løbende fraværet fra skolestart til optællingstidspunktet (opgjort) og for de seneste 4 uger (perioden). På Nordfyns Gymnasium reagerer vi som udgangspunkt på fravær, hvis det er højere end 10-15% (dog mindst 10 moduler) inden for de seneste 4 ugers undervisning, men vi tager naturligvis hensyn til årsagerne til forsømmelserne.

Eleven får den første advarsel i Lectio og kan evt. henvende sig til uddannelseslederen eller studievejlederen for at tale om baggrunden for fraværet. Eleven er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om advarslen i Lectio.

Nedbringes fraværet ikke efterfølgende, vil eleven få en skriftlig advarsel i sin e-boks. (Hvis eleven er under 18 år, modtager elevens forældre også advarslen i deres e-boks.)

Elever med fravær fra skolestart til optællingstidspunktet (opgjort) over 7 % kan modtage skriftlig advarsel i e-boks uden forudgående mundtlig varsel.

Hvis en elev fortsat forsømmer skolen efter at have modtaget en skriftlig advarsel, kan eleven overføres til at gå til eksamen på særlige vilkår, dvs. gå til eksamen i alle afsluttende fag.

Fortsat manglende studieaktivitet kan medføre fratagelse af retten til SU.

Ved længerevarende fortsat fravær kan en elev blive selvstuderende eller udmeldes.

Fravær i enkeltfag og manglende aflevering af skriftlige opgaver kan betyde, at tilsvarende sanktioner bliver taget i anvendelse.

Hvis det i forbindelse med skriftlige afleveringer konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet opgaven, regnes denne for ikke afleveret, og eleven skal lave en ny opgave. Sker dette gentagne gange, vil eleven blive bedt om at skrive opgaven på skolen, evt. med vejledning.

Hvis eleven ved den afsluttende fraværsopgørelse i foråret har nedbragt sit fravær fra skolestart til optællingstidspunktet (opgjort) til under 7 % for perioden, kan sanktionen trækkes tilbage.

Læs om skolens fastholdelsesstrategi her

2. Udendørs arealer
Køretøjer parkeres på de dertil afsatte arealer og på en sådan måde, at anden trafik ikke generes. Bussernes muligheder for at passere rundkørslen og tilkørselsvejen fra Højagervej må ikke hindres.

Udendørs arealer skal holdes ryddelige. Affald af enhver art skal placeres i affaldsbeholdere.

3. Rygepolitik
Rygning er ikke tilladt på skolens område, hverken indenfor eller udenfor.

4. Kantinen og andre fællesområder
Affald af enhver art skal placeres i affaldsbeholdere. Stole skal skubbes ind under bordene efter endt brug. Musikanlæg må kun benyttes i pauserne. Alle skal tage hensyn til undervisningsaktiviteter i skolens fællesområder. Der er mødepligt til morgensamlinger og fællesarrangementer. Handel, indsamlinger, udstillinger og lignende på skolen kræver tilladelse fra rektor.

Opslagstavlerne kan frit benyttes. Opslag skal forsynes med dato for opsætning og skal tages ned, når de ikke er aktuelle mere. Stadigt gældende opslag må ikke overdækkes eller nedtages. Opslag på murværk, søjler eller døre er ikke tilladt.

Lectio kan benyttes til opslag af mere generel karakter til en veldefineret modtagergruppe.

Der skal mødes rettidigt til undervisningen. Undgå at forlade lokalet, mens der undervises. Mobiltelefoner skal være slukkede eller indstillet på lydløs i forbindelse med undervisning.

Mad og drikke må ikke indtages i undervisningstimerne. Hvis læreren i særlige tilfælde dispenserer herfra, er hold og lærer ansvarlig for afrydning.

Mad og drikke i øvrigt skal indtages i kantinen eller fællesområder. Der er selvafrydningspligt. Det betyder, at kopper, tallerkener, bestik mm. skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug.

Undervisningslokaler skal altid efterlades i ryddelig stand. Stole og borde skal sættes på plads, og affald placeres i affaldsbeholderne. Når et undervisningslokale forlades, skal stolene hænges op under bordene.

7. Bibliotek, bogdepot, pædagogiske værksteder, edb-lokaler og andre særlige faglokaler
Der henvises til de offentliggjorte ordensregler for ovennævnte lokaler.

8. Studierejser, ekskursioner og anden undervisning uden for Nordfyns Gymnasium
Der henvises til særligt regelsæt for studierejser og ekskursioner. Eleverne er i øvrigt forpligtet til at følge lærernes anvisninger.

9. Alkohol og rusmidler
Det er ikke tilladt i undervisningstiden at indtage - eller være påvirket af - alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Dispensation fra det generelle alkoholforbud i forbindelse med festlige arrangementer uden for skolens undervisningstid aftales med rektor.

Nordfyns Gymnasium har tiltrådt de fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier.

Læs rammeaftalen her

10. Bøger og andre undervisningsmaterialer
Elever låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen jf. lovgivningen, og som hovedregel skal bøgerne indbindes. I tilfælde af skader på eller manglende aflevering af materialer vil skolen gøre erstatningsansvar gældende.

 

Ordensreglerne gælder med virkning fra 16. december 2019
Rektor Kurt René Eriksen

 

DSC_0018 Samfundsfag 2017-18.jpg