Studie- og ordensreglerTilføjet den 23 juni 2015 10:34

Studie- og ordensregler for Nordfyns Gymnasium

Ordensreglerne knytter sig til Gymnasielovens kapitel 4 og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13/09/2017.

Præambel
Nordfyns Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange. Den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar, materiel og miljø.

Der skal udvises respekt for og åbenhed omkring undervisningen, så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage konstruktivt ikke begrænses.

Ingen person på Nordfyns Gymnasium må udsættes for - eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende behandling.

Rektor er den overordnede myndighed i alle afgørelser efter disse bestemmelser og træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens ordensregler.

1. Udendørs arealer
Køretøjer parkeres på de dertil afsatte arealer og på en sådan måde, at anden trafik ikke generes. Bussernes muligheder for at passere rundkørslen og tilkørselsvejen fra Højagervej må ikke hindres.

Udendørs arealer skal holdes ryddelige. Affald af enhver art skal placeres i affaldsbeholdere.

 2. Rygepolitik
Rygning er ikke tilladt på skolens område, hverken indenfor eller udenfor.

3. Kantinen og andre fællesområder
Affald af enhver art skal placeres i affaldsbeholdere. Stole skal skubbes ind under bordene efter endt brug. Musikanlæg må kun benyttes i pauserne. Alle skal tage hensyn til undervisningsaktiviteter i skolens fællesområder. Der er mødepligt til morgensamlinger og fællesarrangementer. Handel, indsamlinger, udstillinger og lignende på skolen kræver tilladelse fra rektor.

4. Opslagstavler
Opslagstavlerne kan frit benyttes. Opslag skal forsynes med dato for opsætning og skal tages ned, når de ikke er aktuelle mere. Stadigt gældende opslag må ikke overdækkes eller nedtages. Opslag på murværk, søjler eller døre er ikke tilladt.

Lectio kan benyttes til opslag af mere generel karakter til en veldefineret modtagergruppe.

5. Klasselokalerne og undervisningsfløjene
Der skal mødes rettidigt til undervisningen. Undgå at forlade lokalet, mens der undervises. Mobiltelefoner skal være slukkede eller indstillet på lydløs i forbindelse med undervisning.

Mad og drikke må ikke indtages i undervisningstimerne. Hvis læreren i særlige tilfælde dispenserer herfra, er hold og lærer ansvarlig for afrydning.

Mad og drikke i øvrigt skal indtages i kantinen eller fællesområder. Der er selvafrydningspligt. Det betyder, at kopper, tallerkener, bestik mm. skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug.

Undervisningslokaler skal altid efterlades i ryddelig stand. Stole og borde skal sættes på plads, og affald placeres i affaldsbeholderne. Når et undervisningslokale forlades, skal stolene hænges op under bordene.

6. Bibliotek, bogdepot, pædagogiske værksteder, edb-lokaler og andre særlige faglokaler
Der henvises til de offentliggjorte ordensregler for ovennævnte lokaler.

7. Studierejser, ekskursioner og anden undervisning uden for Nordfyns Gymnasium
Der henvises til særligt regelsæt for studierejser og ekskursioner. Eleverne er i øvrigt forpligtet til at følge lærernes anvisninger.

8. Fravær
Meddelelse om sygdom og fravær fra undervisningen gives til administrationen. Fravær fra undervisning administreres efter Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13/09/2017. (jf. afsnittet om mødepligt i Årsskriftet).

9. Alkohol og rusmidler
Det er ikke tilladt i undervisningstiden at indtage - eller være påvirket af - alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Dispensation fra det generelle alkoholforbud i forbindelse med festlige arrangementer uden for skolens undervisningstid aftales med rektor.

Nordfyns Gymnasium har tiltrådt de fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier.

Læs rammeaftalen her

10. Bøger og andre undervisningsmaterialer
Elever låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen jf. lovgivningen, og som hovedregel skal bøgerne indbindes. I tilfælde af skader på eller manglende aflevering af materialer vil skolen gøre erstatningsansvar gældende.

 

Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. august 2017
Rektor Kurt René Eriksen


ordensregler.jpg