Lectio Vigtige datoer

Fastholdelsesstrategi

En fortsat målrettet indsats mod frafald

Fastholdelsesstrategien bygger på et nært samarbejde mellem

  • Studievejleder
  • Klasseteam/koordinator
  • Mentorer
  • Faglærere
  • Ledelsen

 

Et åbent og tolerant undervisningsmiljø er, sammenholdt med varierede undervisningsformer, faglighed og engagerede teamlærere, det fundament, som skal medvirke til at øge trivslen, motivere og fastholde elever i uddannelsen.

Til at supplere dette er der en række initiativer, som kan hjælpe den enkelte elev.
(Se nedenfor)

Samtalen er helt central i gymnasiets fastholdelsesstrategi og foregår på flere niveauer. Formålet med samtalerne er bl.a. at afklare elevernes problemer og herunder hvilke tiltag, der kan igangsættes for at afhjælpe dem.  I denne proces arbejdes der blandt andet med elevernes forståelse af betydningen af seriøs deltagelse i skolearbejde for såvel dem selv som for klassen/holdet.

Elever, der vurderes at have risiko for frafald, inviteres til en samtale, evt. involveres familien. Samtalen med eleven kan, afhængig af problemets karakter, være med faglærere fra klassens team, elevens teamkoordinator eller en sammensætning af rektor, uddannelsesleder og studievejleder.

Uddannelsesleder med ansvar for forsømmelser taler med de elever, der har et stort fravær eller afleverer deres skriftlige arbejder for sent. Årsagen til fraværet klarlægges, eleven får evt. advarsler, og der kan henvises til studievejlederen, hvis der er behov for personlig rådgivning.

Skolens studievejledere har lang erfaring og en tillægsuddannelse i kognitiv terapi. Studievejlederne har faste træffetider, men kan også træffes efter aftale. Studievejlederne taler med alle elever, der henvender sig, eller som skolen henviser.  

Studievejlederne har individuelle samtaler med alle elever i 1g i skoleårets første måneder og individuelle udslusningssamtaler med alle elever i 3g i januar og februar med henblik på gennemførelse af uddannelsen og motivering af valg af efterfølgende uddannelse. Elever med alvorlige personlige problemer f.eks. alvorlig sygdom, stress, psykiske problemer (depression, angstneurose), spiseforstyrrelser eller alvorlige problemer hjemme (f.eks. i forbindelse med familiemedlemmers dødsfald og skilsmisse) kan altid kontakte studievejlederne for en afklarende samtale. Hvis det skønnes nødvendigt, henvises til egen læge eller til visiterende samtale hos gymnasiepsykologen.

Efter lærerforsamlingsmøder i forbindelse med standpunktskarakterer taler rektor med elever, hvor standpunktet, disciplinære eller personlige problemer vurderes at være kritiske i forhold til fastholdelse. Efterfølgende aftales en plan med det formål at forbedre mulighederne for fastholdelse. Der vil typisk være opfølgende samtaler ved studievejlederne, f.eks. med hjælp til planlægning.

Elever, der af forskellige årsager har behov for ekstra støtte, tilbydes en mentorordning.

For nogle elever er overgangen fra folkeskolen til gymnasiet en kritisk periode. I disse tilfælde kan der tilbydes en mentor fra UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, som følger elever fra folkeskolen og gennem det første halve år i gymnasiet.

En mindre gruppe af Nordfyns Gymnasiums lærere har deltaget i et mentorkursus. De tilknyttes elever med særlige behov gennem dele af eller hele gymnasieforløbet. Hver mentor har ansvar for op til tre elever.

Elever med diagnoser i autisme-spektret, ADHD, NLD o. lign. tilbydes hjælp til strukturering og planlægning af studievejlederne. Evt. kan særlige forløb tilrettelægges.

Der tilbydes ugentlig skemalagt lektiehjælp/ekstraundervisning til elever, der har særlige behov eller som gerne vil have en supplerende faglig vejledning.  Ekstraundervisningen omfatter fagene engelsk, matematik, tysk, spansk og dansk.

Elever, der er tilknyttet Team-Danmark eller lignende ordninger, får tilbudt ekstraundervisning i relevante fag, som kompensation for planlagt fravær som følge af deres træning og turneringer.

Elever, der er sygemeldt gennem længere tid, tilbydes sygeundervisning.

I begyndelsen af 1g screenes alle elever med henblik på at afdække evt. læse/stave-vanskeligheder. Efterfølgende iværksættes forskellige hjælpeforanstaltninger, hvor det skønnes nødvendigt, f.eks. læsekurser og IT-rygsæk.

Elever, der har problemer med at aflevere deres skriftlige opgaver rettidigt, opfordres til at skrive opgaven på skolen f.eks. tirsdag eller torsdag kl. 14 – kl. 16. Der kan tilbydes vejledning i skriveprocessen.

Studievejlederne tilbyder hjælp til planlægning af hjemmearbejdet med de skriftlige opgaver.

Elever med uhensigtsmæssig adfærd ved eksamen, eksamensangst o. lign. visiteres til et kursus, der forestås af studievejlederne. Kursets formål er at give eleverne en bevidsthed om årsager til deres adfærd og teknikker til at håndtere eksamenssituationen på en konstruktiv måde.

En elev, der efter samtalerne og aftaler fortsat er meget fraværende, kan varsles skriftligt om mulig overførsel til eksamen i alle fag eller i yderste konsekvens bortvisning. Sådanne elever skal møde på gymnasiets kontor hver morgen. Her skriver han/hun under på en seddel som dokumentation for fremmøde. Hvis eleven ikke møder om morgenen, kontaktes han/hun af skolen. I særligt vanskelige tilfælde skriver eleven også under på en seddel på kontoret ved skoledagens afslutning.

Hvis eleven og skolen på trods af alle tiltag når frem til den konklusion, at uddannelsen skal afbrydes, tages der kontakt til UUO Ungdomsuddannelsesvejledning Odense. Eleven udmeldes ikke fra Nordfyns Gymnasium, før eleven er optaget på anden uddannelse eller overgået til en UU-vejleder.