Trivselsstrategi

Nordfyns symbol

God trivsel

Skolens tanke er, at god trivsel reducerer risiko for mobning.
Antimobbe-strategien er derfor på Nordfyns Gymnasium en del af trivselsstrategien.

Skolens studie- og ordensregler indledes med følgende
Nordfyns Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange. Den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar, materiel og miljø.

Der skal udvises respekt for og åbenhed omkring undervisningen, så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage konstruktivt ikke begrænses.

Ingen person på Nordfyns Gymnasium må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling.

"Spejlet"

Vil du acceptere at blive udsat for det, som du udsætter andre for?

Forudsætninger og indsatser

På Nordfyns Gymnasium arbejdes der ud fra følgende forudsætninger:

 • Når man lærer, så trives man
 • Når man trives, så kan man lære
 • Der kunne tilføjes, når man ikke trives, så lærer man ikke.

I skolens praksis styrkes trivslen for den enkelte gennem følgende indsatser:

 • Tydelige værdier gennem adfærd fra første skoledag (formidlet af introelever og personale).
 • Klar og anerkendende tale af elever og personale.
 • Alle elever og personale skal medvirke til at sikre et trygt læringsmiljø med relationer baseret på gensidig tillid og anerkendelse.
 • Hurtigt og præcis handling ved ledelse, studievejledning og team, når manglende trivsel erfares. Manglende trivsel kan have sin årsag i mange forhold: mobning, egen sygdom, private og familiære forhold, faglig utilstrækkelighed…
 • Initiativer beskrevet i skolens Fastholdelsesstrategi.

Indsats ved mobning

 • Ved formodning om mobning søges omfanget afklaret inden for kort tid (samme dag) ved kontakt til/mellem teamlærere, studievejledning og ledelse.
 • Relevante personer bl.a. teamlærere, studievejleder og ledelse aftaler handleplan.
 • Berørte elever (gruppe el. klasse) mødes med ovenstående. Omfang af mobning drøftes og løsninger sættes i tydeligt men anerkende tale. Metode ‘Spejlet’ – se nedenfor.
 • Ved mobning på digitale medier benyttes materialer fra Center for digital dannelse. https://digitaldannelse.org/ 

Dannelse ​

Den enkeltes og fællesskabets trivsel styrkes gennem dannelse.

Dannelse er mange ting!
Blandt andet

 • at kende forskel på ret og vrang
 • at kunne ‘læse’ en situation
 • at være et ærligt og redeligt menneske
 • at kunne sige fra.

Kommunikativ og social dannelse i tale, på skrift og på digitale medier. Elever undervises i god skik.

Social dannelse sker blandt andet ved trygge og gode fester. Skolen ønsker en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Demokratisk dannelse. Skolen ønsker at fremme elevers deltagelse i demokratiske processer gennem arbejdet i elevråd, elevudvalg, skoleudvalg og ungdomspolitiske organisationer.
I demokratisk dannelse ligger accept af og respekt om uenighed.

På Nordfyns Gymnasium er der stor frihed til den enkelte og respekt for mangfoldigheden.

På Nordfyns Gymnasium er der stor tolerance, men vi tolerer ikke intolerance!

Kardemommeloven

“Man skal ikke plage andre eller sætte livet til, for øvrigt kan man gøre som man vil!”

Thorbjørn Egner, Folk og røvere i Kardemommeby (1955)

Send en besked