Kvalitets-udviklingssystem

Nordfyns symbol

Evalueringer

Nordfyns Gymnasium benytter evalueringer, interne som eksterne, til på et kvalificeret grundlag at udarbejde handleplaner.

1. Undervisningsevaluering 

Det omfatter undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Elever og lærere evaluerer mindst to gange om året efter nærmere fastlagte retningslinjer. På baggrund af undervisningsevalueringen drøftes tiltag og der aftales en handleplan på det enkelte hold. Rektor orienteres. 

2. Den enkelte elev

Evaluering af den enkelte elev omfatter

1. Elevens personlige og sociale kompetencer. To årlige evalueringssamtaler mellem eleven og et antal lærere. Der er fastlagt retningslinjer for progressionen af evalueringssamtaler gennem uddannelsesforløbet.

2. Faglig målopfyldelse, standpunktskarakterer. Den enkelte elevs målopfyldelse i fagene vurderes i to standpunktskarakterer i november og februar. (I 1.g gives der dog kun standpunktskarakterer i februar). Desuden gives der årskarakterer (maj), årsprøvekarakterer samt eksamenskarakterer ved skoleårets afslutning. 

3. I forbindelse med standpunktskarakterer tilbydes eleverne en mundtlig kommentar fra faglærerne. I 1g tilbydes elev og forældre en samtale med faglærere. Rektor orienteres derom.
Der er fokus på faglærerens dilemma i rollen som hhv. vejleder og bedømmer.

3. Skolen

Skolens eksamensresultater for et fag på et bestemt niveau, skolens løfteevne sammenlignet med landsresultater eller andet sammenligningsgrundlag følges løbende.
Resultaterne vurderes af faglærere og ledelse på holdniveau, fagniveau og skoleniveau. Resultaterne drøftes med faglærer og rektor bl.a ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Et fags resultater drøftes på et årligt faggruppemøde (gruppeudviklingssamtaler, GRUS) mellem faglærere og ledelse med faggruppen som udgangspunkt.

Elevtrivselsundersøgelser (ETU) afholdes hvert år. Undersøgelsens resultater drøftes i MIO (MiljøOrganisationen) hvor elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelse alle er repræsenteret. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) afholdes hvert 3. år.

På baggrund af undersøgelsens resultater, udviklingen fra foregående undersøgelse og drøftelserne udarbejdes handleplaner.

Her kan du læse om Nordfyns Gymnasiums samlede kvalitetssystem samt kvalitetsrapport 2021-22, kvalitetsrapport 2022-23 og kvalitetsrapport 2023-24.

Send en besked